Pastoraat

Het pastoraat in de gemeente wordt verzorgd door ouderlingen en speciaal aangestelde pastoraal werkers. En natuurlijk hebben ook gemeenteleden onderling de bijbelse opdracht om elkaar bij te staan.

 
Sinds een aantal jaren heeft de organisatie van het pastoraat in de gemeente een verandering ondergaan. Waar voorheen uitsluitend ouderlingen huisbezoeken brachten, is dit tegenwoordig niet meer zo. De ouderling heeft nu een aantal kringen onder zich (geografisch verdeeld) waar pastoraal werkers bij horen. Met de pastoraal werkers vormt hij een team. De ouderling blijft eindverantwoordelijk en koppelt – indien nodig – zaken terug in de kerkenraad. Zelf brengt hij ook nog huisbezoeken, maar niet meer bij iedereen die in de aan hem toevertrouwde kringen zitten. De twee predikanten zijn ook actief in het pastoraat, zij worden door ouderlingen ingeschakeld indien dat nodig is.

De gedachte achter dit systeem is dat door meer mensen in te schakelen, de zorg, het directe contact met gemeenteleden beter tot zijn recht komt. Immers: een ouderling of pastoraal werker heeft ‘minder adressen’ te bezoeken dan in de oude opzet, waarin de ouderling één keer per jaar langskwam. Een andere, belangrijke overweging om tot een andere opzet van het pastoraat te komen is dat pastoraat (oog hebben voor elkaar, elkaar bemoedigen, vermanen, ondersteunen etc.) in de Bijbel nadrukkelijk als opdracht voor de héle gemeente wordt geschetst en niet alleen als opdracht voor ambtsdragers.

Meer informatie over het pastoraat is te lezen in onderstaande brochures:

Omschrijving inhoud document: Een brochure (2004) met de visie van de kerkenraad op de aanstelling van pastorale werkers in de gemeente om een deel van de pastorale taken van ouderlingen over te nemen. De brochure bevat ook een formulier voor de bevestiging van pastorale medewerkers.

Omschrijving inhoud document: Een beleidsnotitie van de kerkenraad (2003) met een uitvoerige bespreking van de nieuwtestamentische gegevens over de taak van gemeenteleden in het pastoraat en de taak van de ambtsdragers om daaraan leiding te geven en de gemeenteleden daarvoor toe te rusten.

Overige documenten