Organisatie

Binnen onze gemeente zijn veel mensen actief. Onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad wordt een groot aantal taken uitgevoerd door (commissies van) gemeenteleden.

 

Een compleet overzicht hiervan vindt u in de gemeente app “Scipio”. Wanneer uw e-mailadres geregistreerd is bij het kerkelijk bureau, dan kunt u zich aanmelden bij de app.

Het hoogste gezag in de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de gemeente en voor het toerusten van de gemeenteleden, zodat de gemeente haar opdracht kan vervullen en alle leden daaraan hun bijdrage leveren. De kerkenraad bestaat op dit moment uit achttien leden: een voorzitter, een scriba (secretaris), twee predikanten, acht ouderlingen (met taken in het pastoraat), twee jeugdouderlingen (met taken in het jeugdpastoraat) en vier diakenen (met taken in de hulpverlening en opvang in geval van ziekte, ouderdom, sociale en financiële nood etc.). Contact met de kerkenraad kan via de scriba, klik hier (mail), postbus 193, 3780 BD Voorthuizen.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad wordt pastoraal werk verricht door een team van pastorale werkers.

De dagelijkse leiding berust bij het moderamen dat gevormd wordt door twee ouderlingen, de kerkenraadsvoorzitter, een diaken, de scriba en de predikanten. Heeft u een vraag voor het moderamen? Mail naar de scriba.

 

Communicatieteam

In een gemeente met meer dan 900 leden, is goede communicatie steeds belangrijker. Daarom is sinds 2016 een communicatieteam actief dat de dagelijkse leiding/kerkenraad ondersteunt. Het team is een overkoepelend geheel voor alle vormen van interne- en externe communicatie (denk aan website, sociale media, beamer, kerkblad, digitale nieuwsbrief, persvoorlichting). Meer informatie daarover, klik hier. Het communicatieteam is voor vragen te bereiken via het centrale mailadres communicatie@ngkdeontmoeting.nl

 

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de gemeente, de publicatie hiervan via de gemeente app “Scipio”, de preekvoorziening en het intranet van de gemeente. Contactpersoon is: Ronald Plenter


Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer is verantwoordelijk zaken voor het beheer van de kerkelijke gebouwen (kerkgebouw Voorthuizen, Johannes Fontanus College en verenigings- en vergadercentrum De Koppeling), de facilitaire ondersteuning van de gemeentelijke activiteiten en de financiële huishouding van de gemeente.

Onder de Commissie van Beheer vallen de kosters van het kerkgebouw en het Johannes Fontanus College alsmede de gemeenteleden die verantwoordelijk zijn voor de bediening van de beamer. Contactpersoon: Mart de Vos
Contact voor het reserveren van ons activiteitengebouw De Koppeling loopt via cvb@ngkdeontmoeting.nl. Na reservering wordt aangegeven bij wie u de sleutel kunt afhalen. Contact inzake financiën: Hans van der Hart.