Kerkhistorie

Als Nederlands Gereformeerde Kerk weten we ons verbonden met de christelijke kerk van alle plaatsen en alle tijden. Maar waar liggen onze wortels?

 
We staan in de gereformeerde traditie van de kerken die ontstaan zijn in de Reformatie van de 16e eeuw. In de kerkgeschiedenis van de eeuwen daarna gingen de wegen van gereformeerde christenen vaak uiteen. Vandaag de dag ervaren we ook dat Gods Geest kerkelijke grenzen doorbreekt.
 

 
De Nederlands Gereformeerde Kerk van Voorthuizen/Barneveld staat in de traditie van de kerken die ontstaan zijn uit de Reformatie van de 16e eeuw, toen de Bijbel na eeuwen weer onder het stof vandaan kwam en Gods genade – in plaats van de goede werken van mensen – weer het hart van de verkondiging werd. In die jaren van kerkhervorming zijn in de strijd tegen allerlei dwaalleringen de belijdenisgeschriften ontstaan die wij de drie Formulieren van Enigheid noemen: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
 

 

Helaas stak in later eeuwen de vrijzinnigheid in de kerk de kop op en kregen dominees de vrijheid om de verzoening door het bloed van Christus en zijn opstanding uit de dood (het hart van het Evangelie dus) te loochenen. In reactie daarop vonden in de Hervormde Kerk in 1834 de Afscheiding en in 1886 de Doleantie plaats om boven menselijke opvattingen uit het Woord van God weer het hoogste plaats te geven in de kerk. Zo ontstond in 1886 in Voorthuizen de Gereformeerde Kerk. In de 20e eeuw kwam daaruit in 1946 de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) voort, die zich in 1969 in Voorthuizen voortzette in de Nederlands Gereformeerde Kerk.
 

 

Wie terugkijkt op onze kerkgeschiedenis komt veel pijn en verdriet tegen als gevolg van het toelaten van dwaalleer, kerkelijke heerszucht en het binden van de gewetens van kerkleden boven Gods Woord uit. Maar tegelijk is die kerkgeschiedenis toch ook de geschiedenis van Gods trouw, die Zijn gemeenten in stand hield en mensen bewaarde bij de eenvoudige gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Dankbaar ervaren we in onze tijd dat de Heilige Geest ook op tal van plaatsen buiten onze kerken krachtig werkt en de ‘grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt’.
 

 

Sinds 2 februari 2014 heten wij officieel NGK De Ontmoeting.
Zie voor een uitgebreide versie van de geschiedenis het document: