Jaarthema 2016-2017: Verbinding

 logo_verbinding_tekst

Scroll voor de actuele preek en gespreksvragen naar beneden!

 

NGK De Ontmoeting vormt een veelkleurige gemeente met een gemengde samenstelling. Het is een mooie mix van jong en oud en van mensen met allerlei achtergronden. Nu zijn we de afgelopen jaren nogal gegroeid en dan is het belangrijk te beseffen wat ons bindt. Tegelijkertijd willen we niet uitsluitend met onszelf bezig zijn. Dat is dan ook de aanleiding dat het jaarthema ‘Verbinding’ in beeld kwam.

 

Het logo ervan geeft al aan dat we dat we vanuit de gerichtheid op Christus met elkaar verbonden willen zijn. Hij is de Wijnstok. Zonder Hem kunnen we niets doen. De verbinding die we nastreven heeft verschillende aspecten. We zijn verbonden met de Heer, met elkaar, met onze naasten en met onze wereld.

 

Verbonden met de Heer

God zoekt Zelf de verbinding met ons. We weten van Zijn verbond dat de rode draad vormt van de bijbelse waarheid. Wanneer we samenkomen willen we in de eerste plaats Hem aanbidden en ons leven richten op Zijn wil. Dat doen we door te bidden en te zingen in onze erediensten, door met elkaar de bijbel te openen, door doop en avondmaal maar ook door in kleinere verbanden en persoonlijk bezig te zijn met de dingen van God. Onze persoonlijke omgang met God thuis, onze band met elkaar in kringen en groeigroepen en onze diensten hebben alle deze primaire focus op de Heer Zelf als onze Bron en Bestemming.

 

Verbonden met elkaar als gemeente van Christus

Als Gods kinderen zijn we met elkaar verbonden in Zijn gemeente. We willen een hechte gemeenschap vormen en geen los zand. Daarom is het omzien naar elkaar en het onderling meeleven van cruciaal belang. De liefde en genade van onze God moet in onze omgang met elkaar gestalte krijgen. Deze band krijgt in ons midden vorm door het spontane contact dat we met elkaar hebben bv. in en rondom onze diensten. Maar je kunt niet met honderden mensen meeleven en daarom stimuleren we alle leden om allereerst in de eigen kring naar elkaar om te zien. In de groeigroepen bezinnen we ons ook in kleiner verband bij een open bijbel hoe we de vele aspecten van verbondenheid kunnen vormgeven.

 

Verbonden met onze naasten

We hebben allemaal ons eigen netwerk van contacten naast onze gemeente. In dat netwerk van familieleden, buren, vrienden, collega’s en bekenden bewegen we ons en ze vormen onze naasten. De Heer wil ons gebruiken als Zijn vertegenwoordigers in ons eigen unieke netwerk. Hoe we dat het beste kunnen doen is ook iets waarop we ons samen bezinnen. Tegelijk beseffen we dat dit getuige-zijn niet altijd maakbaar is maar dat het bijna ongemerkt gebeurt wanneer we zelf dicht bij de Bron blijven. Juist ook in de dalen en dieptepunten van ons leven bewijst de Heer dikwijls van Zijn aanwezigheid.

 

Verbonden met de wereld

De gemeente van Christus omspant de gehele wereld en heel de geschiedenis. Gods hart gaat uit naar alle mensen. Zijn liefde dringt ons om verder te kijken dan ons eigen blikveld en ons in te zetten voor gerechtigheid en zending elders in de wereld. Nu ons eigen land zendingsgebied is geworden zetten we ons in voor zuster- en partnerkerken elders in ons land, zoals Oase in Amsterdam. Maar we verlangen ook om samen tot zegen te zijn voor mede-gelovigen die leven in minder bevoorrechte situaties. We ondersteunen hen die het evangelie verkondigen wereldwijd. Wij geloven dat Gods Geest doorgaat met de bouw van Gods Koninkrijk totdat Christus terugkomt en zal zijn alles in allen.

 

Uitwerking van het jaarthema ‘Verbinding’
Op de startzondag focussen we op ‘Verbinding tussen generaties’ maar hierboven blijkt al dat het thema ‘Verbinding’ een bredere reikwijdte heeft. Het komende semester onderzoeken we dat door te luisteren naar wat Jezus ons zegt in de Bergrede. In deze toespraak van Jezus uit Matteüs 5-7 wordt het onderwijs dat Jezus op vele plaatsen gaf samengevat. In onze diensten zullen een aantal gedeelten eruit worden besproken. Daar worden steeds gespreksvragen voor de groeigroepen bij geleverd die op de website komen. Er zullen groepen zijn die aan dat materiaal genoeg gespreksstof hebben. Bovendien willen we alle groepen uitdagen dit jaar steeds eerst tijd te nemen voor de verbinding met elkaar.

 

Wie dat wil kan ook gebruiken het boekje ‘Bouwen op de Rots’, geschreven door Nelly van Kampen-Boot. Elke groeigroep kan hier studies uit kiezen die bij hen passen. Het verdient aanbeveling thuis al ter voorbereiding de uitleg van het bijbelgedeelte te lezen. De boekjes zijn te verkrijgen via ons kernteam maar ook rechtstreeks te bestellen via Ark Media als deel van hun zg. kringserie.   Voor het komende semester zien de themazondagen er als volgt uit:

 

Themazondag Bijbelgedeelte Groeigroepmateriaal
4 september Matteüs 5: 1-16 Bouwen op de Rots, Studie 1 of 2. Zaligsprekingen
11 september Matteüs 5: 17-20 Bouwen op de Rots, Studie 3.  Generaties

Preek Startzondag 11 september + gespreksvragen

2 oktober Matteüs 6: 1-18 Bouwen op de Rots, Studie 4.    Talentenjacht

Preek zondag 2 oktober + gespreksvragen

30 oktober Matteüs 6: 19-34 Bouwen op de Rots, Studie 5 Gods Koninkrijk

Preek zondag 30 oktober

Gespreksvragen

13 november Matteüs 7: 1-12 Bouwen op de Rots, Studie 6 De gouden regel

Preek zondag 13 november

Gespreksvragen

 

11 december

 

 

22 januari 2017

 

5 februari 2017

 

19 februari 2017

 

19 maart 2017

 

9 april 2017

 

 

30 april 2017

4 juni 2017

18 juni 2017

Matteüs 7: 13-29

 

 

Hooglied 2

 

Nehemia 1

 

Nehemia 2

 

Markus 4: 35-41

 

Markus 8:27-38

1 Petrus 2:19-25

 

Johannes 16: 5-15

Romeinen 8: 1-17

Profetie

Bouwen op de Rots, Studie 7 of 8.   Horen en doen

Preek en gespreksvragen over Matth .7:13-29

 

Preek en gespreksvragen

 

Preek plus gespreksvragen over Nehemia 1

 

Preek plus gespreksvragen over Nehemia 2

 

Preek en gespreksvragen

 

Preek en gespreksvragen

 

 

Preek over Johannes 16 en gespreksvragen

Preek plus gespreksvragen Romeinen 8, Pinksteren 2017

Preek over Profetie 18 juni 2017

 

Voor het tweede deel van het seizoen willen we als kernteam groeigroepen aansluiten bij thema’s die vanuit de groeigroepen kunnen worden opgegeven: Waar ben je dankbaar voor, waar heb je het moeilijk mee, waarover zou je samen willen overleggen of anderen iets willen aanreiken? Daarover volgt later meer informatie.
In al onze groeigroepen willen we dit jaar steeds aandacht geven aan de onderlinge verbinding en betrokkenheid door heel gericht tijd te nemen voor het delen van wel en wee.