Terug naar overzicht

Trouwdienst Arne de Roode en Gerlinde van de Haar

  • 15/09/21 - 12:15u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Liturgie Trouwdienst

Arne & Gerlinde

15-09-2021

Voorganger: Ds. H. van der Velde

Ga niet alleen door ’t leven

1. Ga niet alleen door ’t leven, Die last is u te zwaar. Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar! Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween, en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

5. Welzalig, die ’t ervaren, dat Hij hun alles is; dan kennen z’ in gevaren bezorgdheid noch gemis. Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen. Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

6 . En dan, als ’t leed der aarde voor immer is gedaan; als in des hemels gaarde uw blijde voeten staan; dan ziet g’in ’t zalig Eden slechts zaal’gen om u heen. Dan prijst g’in eeuwigheden uw Heer alleen! Dan prijst g’in eeuwigheden uw Heer alleen!

 

Welkom, votum en groet

 

I surrender Here I am (Hier ben ik)
Down on my knees again (weer op mijn knieën)
Surrendering all (Geef ik alles over)
Surrendering all (Geef ik alles over)

Find me here (Vind mij hier)
Lord as You draw me near (Heer, als u mij naar u toe trekt)
Desperate for You (Verlangend naar u)
Desperate for You (Verlangend naar u)

I surrender (Geef ik mij over)
I surrender (Ik geef mij over)
I want to know You more (Ik wil u meer kennen)
I want to know You more (Ik wil u meer kennen)

Drench my soul (Vervul mijn ziel)
As mercy and grace unfold (Als barmhartigheid en genade zich ontvouwen)
I hunger and thirst (Ik honger en dorst)
I hunger and thirst (Ik honger en dorst)

With arms stretched wide (Met uitgestrekte armen)
I know You hear my cry (Ik weet dat u mijn schreeuw hoort)
Speak to me now (Spreek nu tot mij)
Speak to me now (Spreek nu tot mij)

I surrender (Ik geef mij over)
I surrender (Ik geef mij over)
I want to know You more (Ik wil u meer kennen)
I want to know You more (Ik wil u meer kennen)

Like a rushing wind (Als een ruisende wind)
Jesus breathe within (Jezus adem in ons)
Lord have Your way (Heer heb uw weg)
Lord have Your way in me (Heer heb uw weg in mij)

Like a mighty storm (Als een machtige storm)
Stir within my soul (Beroer mijn ziel)
Lord have Your way (Heer heb uw weg)
Lord have Your way in me (Heer heb uw weg in mij)

 

Gebed

 

Captivate us Your face is beautiful (Uw gezicht is prachtig)
And Your eyes are like the stars (Uw ogen zijn als de sterren)
Your gentle hands have healing (Uw zachte handen hebben heling)
There inside the scars (Daar in de littekens)
Your loving arms they draw me near (Uw liefdevolle armen trekken mij naar zich toe)
And Your smile it brings me peace (Uw glimlach brengt mij vrede)
Draw me closer oh my Lord (Trek mij dichter, o mijn Heer)
Draw me closer Lord to Thee (Trek mij dichter Heer naar u)

Captivate us, Lord Jesus (Vervul ons Heer Jezus)
Set our eyes on You (Richt onze ogen op U)
Devastate us with Your presence (Maak ons nietig met uw aanwezigheid)
Falling down (Die neerdaalt)
And rushing river, draw us nearer (En ruisende Rivier, trek ons dichterbij)
Holy fountain consume us with You (Heilige Fontijn, laaf ons met U)
Captivate us Lord Jesus, with You (Vervul ons Heer Jezus, met U)

Your voice is powerful (Uw stem is krachtig)
And Your words are radiant bright (Uw woorden schijnen helder)
In Your breath and shadow (In uw adem en schaduw)
I will come close and abide (Zal ik dichtbij komen en verblijven)
You whisper love and life divine (U fluistert goddelijke lliefde en leven)
And Your fellowship is free (En Uw gemeenschap is voor niets)
Draw me closer O my Lord (Trek mij dichter, o mijn Heer,)
Draw me closer Lord to Thee (Trek mij dichter, Heer naar u)

Captivate us, Lord Jesus (Vervul ons Heer Jezus)
Set our eyes on You (Richt onze ogen op U)
Devastate us with Your presence (Maak ons nietig met uw aanwezigheid)
Falling down (Die neerdaalt)
And rushing river, draw us nearer (En ruisende Rivier, trek ons dichterbij)
Holy fountain consume us with You (Heilige Fontijn, laaf ons met U)
Captivate us Lord Jesus, with You (Vervul ons Heer Jezus, met U)

Let everything be lost in the shadows (Laat alles verloren gaan in de schaduw)
Of the light of Your face (Van het licht van Uw aangezicht)
Let every chain be broken from me ( Laat elke ketting van mij afgebroken worden)
As I’m bound in Your grace (Omdat ik gebonden ben in uw genade)
For Your yoke is easy, Your burden is light (Want uw juk is zacht, uw last is licht)
You’re full of wisdom, power and might (U bent vol van wijsheid, kracht en macht)
And every eye will see You (En elk oog zal U zien)

Captivate us, Lord Jesus (Vervul ons Heer Jezus)
Set our eyes on You (Richt onze ogen op U)
Devastate us with Your presence (Maak ons nietig met uw aanwezigheid)

Falling down (Die neerdaalt)
And rushing river, draw us nearer (En ruisende Rivier, trek ons dichterbij)
Holy fountain consume us with You (Heilige Fontijn, laaf ons met U)
Captivate us Lord Jesus, with You (Vervul ons Heer Jezus, met U)
Captivate us Lord Jesus, with You (Vervul ons Heer Jezus, met U)
Captivate us, with You (Vervul ons, met U)

 

Psalm 111 1. Looft, Hallelujah, looft den HEER’!
Mijn ganse hart verheft Zijn eer;
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen;
’k Zal, met d’ oprechten onderling
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.

5. ’t Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb’re steunpilaren;
Hij is het Die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal ’t verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.

6. Zijn Naam is heilig en geducht;
De vijand beeft op Zijn gerucht;
Maar ’s HEEREN vrees zal altoos wezen
’t Begin der wijsheid; wien Gods hand
Die doet betrachten, heeft verstand;
Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen

 

Schriftlezing

Psalm 111 (HSV) Lofzang op de weldaden van de HEERE
1. Halleluja! Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, aleph
in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. Beth
2. De werken van de HEERE zijn groot, gimel
zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Daleth
3. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, he
Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Waw
4. Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, zain
de HEERE is genadig en barmhartig. Cheth
5. Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen.teth
Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond. Jod
6. Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volk kaph
door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. Lamed
7. De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, mem
al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Nun
8. Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, samech
want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Ain
9. Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; pe
Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld; tsade
Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend. Koph
10. De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, resj
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; sin
Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Taw

 

Evangelie verkondiging

 

Prijs Adonai
Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.

Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

 

Huwelijksformulier

Huwelijksgeloften

Huwelijksbevestiging

 

Zegen ons Algoede (staande)
Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

 

Dankgebed

 

Heer, U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta Heer,
U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

 

Zegen

Collecte

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen