Terug naar overzicht

Dankdienst van Zuster Riet Dekker-Groen

  • 04/09/21 - 13:30u
  • Ds. Jaap Dekker
  • Anders: Anders:
  • Kruiskerk - Nijkerk

De litugie is als volgt:

Aansteken kaarsen

Welkomstwoord

Toewijding aan God met Psalm 121
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: LvdK Gezang 95: 1 en 3
Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.

Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.

Gebed

Persoonlijke herinneringen

Zingen: Jezus is de Goede Herder
Refrein:
Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je ’s avonds niet kan slapen
en je bang in ’t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Refrein

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de Goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
Refrein

Zingen: LB Gezang 791: 1, 3 en 4
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Bijbellezing: 1 Johannes 4: 7-10
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de
liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren
en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige
Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad,
maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om
verzoening te brengen voor onze zonden.

Overdenking

Zingen: Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein

Gedicht van kleindochter Marja

Dankgebed en voorbede

Zingen: U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Dienst beluisteren: