Terug naar overzicht

Ochtenddienst (03-11-2019)

  • 03/11/19 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor de groepen groepen 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
  • De collecte is voor de Eredienst/bijzondere doeleinden
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Zingen aanvangslied:

Psalm 33:1,2

HH 639 Ik aanbid U

Votum en groet              

Zingen: HH 603 Juich voor de Heer

Gebed

Wetslezing *

Avondmaal
Inleidende woorden op het Heilig avondmaal
Zingen: HH 44    (PsalmenVoorNu  130) 
Tijdens zang avondmaal met dienstdoende ouderlingen aansluitend de leiding van
de bijbelklas en de comboleden dan de hele gemeente

Zingen: HH 641 Ik kom in uw heiligdom binnen
Zingen: HH 633 God is in ons midden
Zingen: HH 30 Bless the Lord my soul

Aan/Op het einde van de maaltijd
Zingen Psalm 103:4,5,9

Schriftlezing ter verkondiging  Lucas 18:9-30

Verkondiging

Zingen: Opw 398 Leid mij naar uw heiligdom

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen: HH 595 Hij is Heer

Zegen

 

*

De 10 geboden in nieuwtestamentisch perspectief

Ik ben de HEER, uw God, uw God en uw Bevrijder. In Jezus Christus heb ik u bevrijd en tot vrijheid geroepen. Blijf mijn verbond trouw en bewaar mijn vriendschap. Blijf bij mij, uw bevrijder.

1. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of
niemand van deze wereld, die ik geschapen heb, zult u
vergoddelijken en in plaats van mij liefhebben of vertrouwen en gehoorzamen.

2. U zult u geen voorstelling van mij maken buiten Jezus Christus om.
In hem heb ik mij aan u geopenbaard. Zie mij in hem.

3. Wees zijn getuige en belijd mijn naam, die hij u bekend gemaakt heeft.

4. U zult niet leven om te werken, maar werken om te leven. Leef
voor mijn aangezicht en houd de dag van Christus’ opstanding ine re als de dag van de bevrijding en de blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van uw leven, want Ik ben de HEER.

5. Uw vader en uw moeder – laat hen tot hun recht komen als uw vader en uw moeder, die ik u gaf. Uw kinderen – laat die tot hun recht komen als uw kinderen, die ik aan uw zorg toevertrouwde.

6. Voor het leven van uw naaste zult u eerbied hebben. Ook hij of zij behoort mij toe. Ook voor hen is Christus gestorven en opgestaan.
Zijn leven mag u niet aantasten of vernietigen.

7. U zult elkaar in het huwelijk liefhebben en trouw blijven. Pleeg geen overspel.
U zult elkaar eerbiedigen als een ander, als een mens van God. Verlaag een ander niet tot een lustobject.

8. Rentmeesters van wat ik u toevertrouwde bent u. Geen bezitters!
De aarde en haar volheid behoren mij toe. Mij en het geld kunt u niet tegelijk dienen.
U zult geven en altijd weer geven.

9. In de omgang met elkaar zult u de waarheid en het recht liefhebben. In uw spreken over uw naaste zult u oprecht en betrouwbaar zijn. Laat uw ja ‘ja’ zijn, en uw nee ‘nee’.

10. Uw naaste zult u geven wat hem toekomt en in uw hart geen afgunst toelaten.

Aan mij, de HEER, uw God, zult u uw hart en uw leven geven. U zult mij als uw God en uw Bevrijder liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Ook uw naaste zult u liefhebben, want hij is gelijk als u. Ik ben de HEER, uw God.

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld