Terug naar overzicht

Middagdienst (26-06-2022)

  • 26/06/22 - 16:30u
  • Ds. Gerard de Kimpe (GKv
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Voorganger: Ds. Gerard de Kimpe

Collecte: Spaanstalige zending

Muzikale begeleiding: Jurriena

 

De liturgie van de dienst is als volgt:

Na votum en groet Ps. 118:5 en 7 (GK)
Gebed
Lezen 1 Kor. 15:35-58
Ps. 103:6 en 7 (GK)
Lezen als uitgangspunt voor de verkondiging: Zondag 22 HC
Verkondiging / uitleg
Gz 75 Oud GK: 4,5 en 6
Uit het lied Nu gaan de bloemen nog dood (Daar is geen zon en geen maan / Daar is geen dorst of verdriet / Zing voor de eeuwige dag)
Geloofsbelijdenis: gez. 179 B Oud GK
Gebed
Collecte
Zegen


 

Ps. 118:5 en 7 (GK)
De HEER is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de HEER mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven ’s HEREN majesteit.
Dit is de poort, de poort des HEREN,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.

Ps. 103:6 en 7 (GK)

De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
Ja, zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

Maar ’s HEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Gz 75 Oud GK: 4,5 en 6

Daar is geen zon en geen maan.
Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten
vol van zijn heerlijkheid staan.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Geloofsbelijdenis: gez. 179 B Oud GK

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan
uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Amen.

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen