Terug naar overzicht

Dankdienst br. Co Schuit

  • 08/09/21 - 14:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Anders: Anders:
  • aula bij begraafplaats ‘Schootmanshof’ te Putten

Liturgie voor de Dankdienst

voorafgaande aan de begrafenis van 

Jacobus Schuit

Geboren: 27 januari 1937  Overleden: 2 september 2021

Voorganger: ds. Henk van der Velde

Organist: Evert van de Kamp

 

Muziek terwijl de familie met Pa binnenkomt: The Blizzard – Jim Reeves  

Na binnenkomst ontsteken achterkleinkinderen een viertal kaarsen. 

Woord van welkom

Luisterlied: ‘Onger-Oens’ zingt: De haven van Rust

Gebed om Gods leiding

In Memoriam door zoon Bert en kleindochter Lucet

Luisterlied: Distant Drums – Jim Reeves 

Bijdrage Leo Rakhorst

Zingen: LvK, Psalm 139: 1 en 4, Heer, die mij ziet zoals ik ben…

Schriftlezing: Matteüs 11: 28-30 (NBG)

Zingen: LvK, Psalm 139: 14, Doorgrond, o God, mijn hart…

Overdenking

Zingen: LvK, Gezang 392: 1-3, Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt..

Dankgebed en voorbede

Zingen: Gezang 174: 1-2, Vaste Rots van mijn behoud…

Zegenbede

Dankwoord  en meededelingen door de uitvaartverzorger

Uitleidende muziek terwijl Pa wordt weggedragen: 

Adios Amigo – Jim Reeves  https://youtu.be/l7BtqvnKJEY

 

Bij het graf spreken we woorden van geloof en eeuwig leven:

Joh. 11: 25-26 – woorden van Jezus bij het graf van een vriend

De apostolische geloofsbelijdenis 

We vertrouwen het lichaam van Pa aan Gods aarde toe.

We ontvangen de zegen van God

 

Afsluiting door de uitvaartverzorger

De naaste familie verlaat als laatste het graf.

Bijbelteksten:

 

Matteüs 11: 28-30 (NBG)

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

Joh. 11: 25-26 (NBG)

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

 

Teksten van de liederen die worden gezongen:

 

LvK, Psalm 139: 1 en 4

 

1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

4.Waar vlucht ik voor uw aangezicht ?
Al steeg ik op in ’t hemels licht,
al daald’ ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

 

LvK, Psalm 139: 14

 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

 

LvK, Gezang 392: 1-3

 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

 

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
Maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

 

Ik heb U nodig, Uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

 

Gezang 174: 1en 2

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.

 

Dienst beluisteren: