Terug naar overzicht

Avonddienst (25-02-2024)

  • 25/02/24 - 18:30u
  • Ds. Martin van der Klis (Nijkerk)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Voorganger: ds. Martin van der Klis
Muzikale begeleiding: Jurriena Dijkema

De liturgie van de dienst is als volgt:

Woord van welkom

Zingen: Psalm 74:8,9,10 (De Nieuwe Psalmberijming)
8. De dag en nacht zijn, HEER, in uw bezit.
Aan zon en maan hebt U een plek gegeven.
U schiep het vasteland om op te leven.
Na zomerzon verschijnt er winterwit.
9. Denk aan uw trouw, nu men U zo bespot.
HEER, voer uw tortelduif niet aan de gieren.
Geef toch uw volk niet prijs aan wilde dieren,
maar breng een wending in hun trieste lot.
10. Bescherm ons, HEER, neem uw verbond in acht.
Het land is vol geweld en doodsgevaren.
Wil zwakken voor een nederlaag bewaren;
dan wordt uw naam de hoogste eer gebracht.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 713:1,2,5
1. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.
2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
5. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

Gebed

Eerste bijbellezing: Deuteronomium 8:1-3 (NBV21)
[1] Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven,
in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd,
binnengaan en het in bezit nemen. [2] Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u
door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u laten buigen voor
zijn macht en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde:
gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. [3] Hij hééft u voor zijn macht laten
buigen: Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit
eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte Hij u duidelijk dat een
mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER
voortbrengt.

Zingen: Lied 556:1,3,4
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Tweede bijbellezing: Matteüs 3:16 – 4:11 (NBV21)
[16] Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich
voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. [17] En
uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’
[1] Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de
duivel op de proef gesteld te worden. [2] Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten
had gevast, had Hij grote honger. [3] Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei:
‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ [4]
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van
brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ [5] Vervolgens
nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de
tempel [6] en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen
te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ [7] Jezus antwoordde: ‘Er
staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ [8] De duivel nam
Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van
de wereld in al hun pracht [9] en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij
neerwerpt en mij aanbidt.’ [10] Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er
staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ [11] Daarna liet de
duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

Zingen: Psalm 91:3,4 (De Nieuwe Psalmberijming)
3. God is voor jou een toevluchtsoord;
Hij opent wijd zijn deuren.
De Allerhoogste geeft zijn woord
dat niets jou zal gebeuren.
Zijn engelen bewaren jou,
de HEER zal op je letten.
Zelfs leeuwen drijf je in het nauw
en adders zul je pletten.
4. God zegt: ‘Omdat jij Mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.
Ik luister als je roept, mijn kind,
sta naast je in gevaren.
Ik ben het die je vrijheid geeft
en jou met eer wil kronen.
Ik zorg ervoor dat je lang leeft,
mijn redding zal Ik tonen.’

Verkondiging

Zingen: Hemelhoog 627:1,2
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uw’ en anders geen
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

Dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Collectemoment

Lezen van de geloofsbelijdenis

Zingen: Hemelhoog 472:1,2
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar.

Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen