Terug naar overzicht

Avonddienst (19-04-2019) Goede Vrijdag

  • 19/04/19 - 19:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 19.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de avond ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • De collecte is voor de Eredienst
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

We bereiden ons in stilte voor op de dienst.

Zingen: Gezang 177: 1, 2 en 6, Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

Stil gebed, votum, zegengroet

Zingen: HH 203: 1-3, Via Dolorosa

Gebed

Lezen Lijdensevangelie: Mattheüs 27: 27-44

Zingen: Psalm 22: 1, 4 en 7 (De Nieuwe Psalmberijming). Zie tekst hieronder.

Lezing lijdensevangelie: Mattheüs 27: 45-61

Overdenking over HH 181 in vier delen.

Voor deel 1 zingen we HH 181 vers 1

Voor deel 2 zingen we HH 181 vers 2

Voor deel 3 zingen we HH 181 vers 3

Voor deel 4 zingen we HH 181 vers 4

Gezongen Dankgebed: Gezang 182: 2, 4 en 6, Gij die alles hebt gedragen…

Collecte in stilte: Het combo zingt ‘Getsemané’ van Sela

Zingen: HH 202: 1-2 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Zegen

Direct na de zegen doven de lichten in de kerk.

We doven dan ook de Paaskaars en dan begint het combo te zingen: Het Taizé lied: Als alles duister is, ontsteek dan een licht

 

DE NIEUWE PSALMBERIJMING – PS 22

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?

Waarom gaat U aan mijn geroep voorbij?

‘Mijn God’, smeek ik voortdurend, ‘maak mij vrij.’

Niets laat U horen.

Mijn rusteloze klagen gaat verloren.

Ik smacht naar U, die op ons lied wil tronen.

Heilige Heer, die bij uw volk wilt wonen –

waar blijft U nu?

4. Benauwdheid groeit en ik ben zielsalleen.

Er lopen wilde stieren om mij heen.

Een leeuwentroep, roofzuchtig en gemeen,

wil mij verscheuren.

Mijn hart is zwak, door niets meer op te beuren.

Droog als een scherf voel ik mezelf bezwijken.

Mijn botten kraken en mijn krachten wijken.

O God, ik sterf.

7. Men zal de HEER gedenken, overal.

De dag komt dat de wereld buigen zal

voor Hem die koning is van het heelal,

van alle leven.

Zelfs doden zullen Hem dan hulde geven.

Een nieuw geslacht zal al zijn daden prijzen

en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen:

het is volbracht.

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld