Pastoraat

Het pastoraat in de gemeente wordt verzorgd door ouderlingen en speciaal aangestelde pastoraal werkers. En natuurlijk hebben ook gemeenteleden onderling de bijbelse opdracht om elkaar bij te staan.

 
Sinds een aantal jaren heeft de organisatie van het pastoraat in de gemeente een verandering ondergaan. Waar voorheen uitsluitend ouderlingen huisbezoeken brachten, is dit tegenwoordig niet meer zo. De ouderling heeft nu een aantal kringen onder zich (geografisch verdeeld) waar pastoraal werkers bij horen. Met de pastoraal werkers vormt hij een team. De ouderling blijft eindverantwoordelijk en koppelt – indien nodig – zaken terug in de kerkenraad. Zelf brengt hij ook nog huisbezoeken, maar niet meer bij iedereen die in de aan hem toevertrouwde kringen zitten. De twee predikanten zijn ook actief in het pastoraat, zij worden door ouderlingen ingeschakeld indien dat nodig is.


Kerkhistorie

Als Nederlands Gereformeerde Kerk weten we ons verbonden met de christelijke kerk van alle plaatsen en alle tijden. Maar waar liggen onze wortels?

 
We staan in de gereformeerde traditie van de kerken die ontstaan zijn in de Reformatie van de 16e eeuw. In de kerkgeschiedenis van de eeuwen daarna gingen de wegen van gereformeerde christenen vaak uiteen. Vandaag de dag ervaren we ook dat Gods Geest kerkelijke grenzen doorbreekt.
 

 

Organisatie

Binnen onze gemeente zijn veel mensen actief. Onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad wordt een groot aantal taken uitgevoerd door (commissies van) gemeenteleden.

 

Een compleet overzicht hiervan vindt u in de gemeente app “Scipio”. Wanneer uw e-mailadres geregistreerd is bij het kerkelijk bureau, dan kunt u zich aanmelden bij de app.

Het hoogste gezag in de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de gemeente en voor het toerusten van de gemeenteleden, zodat de gemeente haar opdracht kan vervullen en alle leden daaraan hun bijdrage leveren. De kerkenraad bestaat op dit moment uit achttien leden: een (ouderling-)voorzitter, een (ouderling-)scriba (secretaris), twee predikanten, acht ouderlingen (met taken in het pastoraat), twee jeugdouderlingen (met taken in het jeugdpastoraat) en vier diakenen (met taken in de hulpverlening en opvang in geval van ziekte, ouderdom, sociale en financiële nood etc.). Contact met de kerkenraad kan via de scriba, klik hier (mail), postbus 193, 3780 BD Voorthuizen.